oject Information

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ

ข้อมูลโครงการในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1. ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางจากพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2. สามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางพิเศษ

3. เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง

4. รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต ทั้งการจราจรในระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง