oject Information

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลโครงการในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การปรับรูปแบบตามแนวทางบูรณาการโครงการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จาก กก.วล. ดังนี้

     - ปรับแนวสายทางเดิมที่ กม.12+700 ให้แนวสายทางเข้าเชื่อมกับถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3 (MR 10) รวมทั้งเชื่อมกับโครงการ MR 6 ระยะทางของโครงการฯ ช่วง กม.12+700 ถึง กม.17+075 ซึ่งเป็นทางหลักที่เปลี่ยนแนวใหม่ให้สอดคล้องกับแผน MR Map และบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางแยกต่างระดับกับถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3 (MR 10) ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดกรรมสิทธิ์ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษาความเหมาะสมฯ ที่ได้ศึกษาไว้เดิม
     - การออกแบบ (Design Speed) จากการศึกษาความเหมาะสมฯ เดิมได้ออกแบบความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ปรับความเร็วการออกแบบใหม่เป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง