ข้อมูลโครงการ

oject Information

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

01

ความเป็นมาของโครงการ

งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)

อ่านรายละเอียด

02

วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ

เพื่อทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและการเงิน และการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา

อ่านรายละเอียด

03

แนวสายทางและพื้นที่ศึกษาของโครงการ

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวสายทางโครงการ

อ่านรายละเอียด

04

รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง

การปรับรูปแบบตามแนวทางบูรณาการโครงการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ จาก กก.วล.

อ่านรายละเอียด

05

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ

ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต

อ่านรายละเอียด