สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ)

23 มกราคม 2566