วีดีทัศน์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ)

17 มกราคม 2566