สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (เพิ่มเติม)

28 ธันวาคม 2565