ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

26 ธันวาคม 2565