ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (เพิ่มเติม) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

6 ธันวาคม 2565