ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

15 พฤศจิกายน 2565