ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (เพิ่มเติม) ในวันที่ 18 กันยายน 2565

13 กันยายน. 2565