ประมวลภาพบรรยกาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

5 สิงหาคม 2565