บอร์ดนิทรรศการ การประชุมโครงการฯ (การปฐมนิเทศโครงการ)

3 สิงหาคม 2565