วีดีทัศน์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

26 กรกฏาคม 2565