News&Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Project Information

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลโครงการต่างๆในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

01

ความเป็นมาของโครงการ

งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)

อ่านรายละเอียด

02

วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ

เพื่อทบทวนความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและการเงิน และการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโครงการตลอดระยะเวลาของการศึกษา

อ่านรายละเอียด

03

แนวสายทางและพื้นที่ศึกษาของโครงการ

โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ระยะห่างข้างละ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวสายทางโครงการ

อ่านรายละเอียด

Calendar

ปฏิทินการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปฏิทินการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2023

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

2023

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

2022

แผนที่สถานที่การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

2022

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

2022

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

2022

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

ดาวน์โหลด

2022

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

2022

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด